Partnerstwo

LUCENT DENIZCILIK VE DANISMANLIK HIZMETLERI ANONIM SIRKETI

Lucent Maritime, oddział grupy firm LAM Lyonel A. Makzume, został założony w 2015 roku, aby zapewnić obsługę załogi i usługi dla statków dla międzynarodowych rynków transportu morskiego.
Lucent jest pierwszą firmą z certyfikatem MLC, która oferuje tego typu usługi w Turcji.
Lucent funkcjonuje, jako biuro pośrednictwa dla docelowych klientów, oczekujących usługi o wysokiej jakości.
W zakresie usług zapewniamy tureckich marynarzy do obsługi statków.
Nasze priorytety w zakresie zarządzania i poprawy jakości dotyczą wskazania naszym marynarzom drogi w zakresie edukacji i certyfikacji, zgodnej z międzynarodowymi konwencjami. Lucent promuje tureckich marynarzy i turecki sektor morski na arenie międzynarodowej, wykorzystując przy tym przewagę strategiczną swojego kraju.
Lucent jest pierwszą firmą, która nabyła następujący certyfikat w tureckim sektorze morskim: Certificate for Private Employment Office zgodnie z wymogami tureckiego prawa pracy, wydany przez Turecką Organizację Zatrudnienia.

Strona: lucentmaritime.com


T.C. TUZLA KAYMAKAMLIGI

T.C. Tuzla Kaymakamlığı, instytucja znajdująca się w Tuzli w Stambule w Turcji, jest gubernatorem okręgowym ustanowionym w 1992 r. zgodnie z ustawą nr 3806 Ministerstwa Spraw Podatkowych. T.C. Tuzla Kaymakamlığı jest głównym organem publicznym, który odpowiada za sprawy rządowe w okręgu i koordynuje usługi wszystkich instytucji publicznych i organizacji działających w Tuzli. Nasza organizacja odgrywa aktywną rolę w rozwoju gospodarczym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym Tuzli. Nasz okręg podejmuje następujące prerogatywy i działania w zakresie ekonomicznej, społecznej i kulturowej integracji ludzi ze społeczeństwem:

 • Ustanowienie standardów członkostwa Tuzli w Unii Europejskiej, dzielnicy Stambułu w procesie przedakcesyjnym i po akcesji członkostwa Turcji
 • Zapewnienie współpracy i komunikacji między ludźmi i instytucjami w Tuzli w celu dostosowania i wdrożenia Acquis communautaire Komisji Europejskiej
 • Wzmacnianie i promowanie równości i włączenia społecznego osób ze środowisk defaworyzowanych i o mniejszych możliwościach, takich jak niepełnosprawność, trudności edukacyjne, przeszkody gospodarcze, różnice kulturowe, problemy zdrowotne, przeszkody społeczne i geograficzne
 • Wspieranie poczucia aktywnego obywatelstwa europejskiego
 • Integracja imigrantów i uchodźców w życie społeczne i gospodarcze w Tuzli
 • Ułatwienie dostępu do zatrudnienia, przedsiębiorczości, edukacji i szkoleń
 • Wzmocnienie formalnej i nieformalnej edukacji w zakresie dialogu międzykulturowego i solidarności
 • Promowanie równych szans dla wszystkich, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem
 • Promowanie działań kulturalnych i artystycznych, aby zachęcić do wyrażania społecznego zaangażowania i aktywnego przyczyniania się do jakości życia
 • Rozpowszechnianie kultury morskiej w Tuzli, która jest sercem gospodarki morskiej w Turcji
 • Ochrona środowiska i życia morskiego w okolicy i na świecie oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody
 • Zachęcanie ludzi do udziału w wolontariacie i projektach na szczeblu lokalnym i międzynarodowym oraz aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim.
  Włączenie ludzi do społeczeństwa obywatelskiego, życia gospodarczego i kulturalnego niezależnie od ich wieku, rasy, religii, płci i poziomu wykształcenia
 • Promowanie społecznego, zawodowego i osobistego rozwoju ludzi.

Naszym priorytetem jest udział w projektach, które spełniają wymogi i przyczyniają się do strategicznego rozwoju Tuzli. Wdrażamy unikatowe projekty oraz korzystamy ze wsparcia UE i lokalnych dotacji przy nowych inwestycjach w administrację publiczną i dla społeczeństwa oraz na drodze do członkostwa w UE. Jednym z naszych priorytetów jest położenie nacisku na szkolenia w zakresie zasobów ludzkich w celu opracowania skutecznych i produktywnych projektów.

W tym kontekście zwiększyliśmy liczbę projektów lokalnych i międzynarodowych mających na celu ułatwienie integracji społecznej, promowanie ducha przedsiębiorczości, pomoc ludziom w zdobywaniu informacji, doświadczeń i kompetencji, w zwiększaniu tolerancji wśród osób o różnych kulturach i z różnych grup społecznych, aby wyeliminować dyskryminację i zapewnić młodzieży, dorosłym możliwość ustanowienia własnej polityki.

Instytucja współpracuje z instytucjami publicznymi, organizacjami, lokalnymi gminami, organizacjami pozarządowymi (NGO), sektorem prywatnym i obywatelami w Tuzli; korzystała ze wsparcia w ramach programów UE, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), Central Finance & Contracts Unit (CFCU) i Istanbul Development Agency.

Od kiedy Turcja stała się krajem programowym w programach UE, nasz zespół projektowy składa się pracowników, którzy mają doświadczenie w tworzeniu, zarządzaniu i wdrażaniu projektów. Do zadań pracowników departamentu projektowego pn. ” Tuzla District Governorship Project Development and Management Centre ” należy informowanie o programach i możliwościach UE, oraz upowszechnianie działań związanych z projektem we współpracy z instytucjami publicznymi i prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Kluczowi pracownicy projektu również wspierają i pomagają osobom, którzy chcą opracować projekty w odpowiedzi na zapytania, które odpowiadają potrzebom mieszkańców Tuzli.

Kluczowy personel Tuzla District Governorship ma doświadczenie w zarządzanie cyklem projektu (PCM) i prowadzeniu warsztatów w tym zakresie, dobre umiejętności organizacyjne, komunikacyjne i w obszarze ICT. Wydarzenia w związku z programami UE (Lifelong Learning and Youth Programmes i Erasmus +) organizowane są w dzielnicy w celu upowszechnienia kultury projektów i myślenia projektowego wśród ludzi w regionie.

Nasz zespół projektowy stara się zwiększać różnorodność projektów i wprowadzać nowe możliwości dla swoich grup docelowych, pochodzących z różnych kultur, czy środowisk.

Strona: tuzla.gov.tr


Sea Teach S.L.

Sea Teach S.L. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną i mającą siedzibę na Majorce w Hiszpanii. Firma działa w sektorze morskim, jako szkoła morska oferująca kształcenie zawodowe od 1999 roku, uznawana przez Royal Yachting Association (RYA). RYA jest brytyjską organizacją upoważnioną przez brytyjski rząd do wydawania certyfikatów dla profesjonalistów obsługujących statki morskie na odległość do 24 metrów w sektorze „Small Commercial Vessel” (SCV).

Sea Teach oferuje szeroką gamę zarówno kursów szkolenia zawodowego, jak i kursów dla osób dorosłych i studentów z różnych krajów UE, których wiek wynosi od 18 lat wzwyż. Szkoła upoważniona jest do egzaminowania i wydawania certyfikatów swoim studentom po pomyślnym ukończeniu kursu. W ostatnich latach pracownicy Sea Teach opracowali internetowy materiał dydaktyczny, oprogramowanie i platformę do prezentacji szeregu kursów RYA.

Strona: sea-teach.com


TURK LOYDU UYGUNLUK DEGERLENDIRME HIZMETLERI A.S.

Türk Loydu jest „jednostką ds. Klasyfikacji i zgodności”, świadczącą usługi w zakresie klasyfikacji, inspekcji i certyfikacji, która została ustanowiona przez Izbę Architektów Marynarki Wojennej i Inżynierów Morskich w 1962 r. przy wsparciu tureckiego związku firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych i z udziałem organizacji takich jak: Związek Izb i Giełdy Towarowej Turcji, Izby Żeglugi, Izby Przemysłowo-Handlowej w Stambule, Związek Izb Tureckich Inżynierów i Architektów, Stowarzyszenie Armatorów, Związek Stoczniowców, Związek Producentów Kotłów i Zbiorników Ciśnieniowych. Turk Loydu jest pionierem w dziedzinie rozwoju przemysłu morskiego oraz lądowego, i który zagwarantował jego rozwój poprzez wprowadzanie znaczących organizacji tego sektora od momentu powstania, czyli 1962r.

Obecnie Türk Loydu prowadzi usługi w ramach swoich akredytacji i zezwoleń, o zasięgu międzynarodowym, i zapewnia klasyfikację statków, certyfikację systemów zarządzania, produktów i personelu, ocenę zgodności i usługi kontroli stron trzecich – w szerokim zakresie dziedzin w sektorach morskich i przemysłowych.

Strona: turkloydu.org


UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA

Constanta Maritime University jest instytucją szkolnictwa wyższego i centrum badawczym, społecznością akademicką utworzoną przez personel dydaktyczny, pomocniczy personel dydaktyczny, studentów, pracowników technicznych i administracyjnych. Constanta Maritime University opiera swoją działalność na autonomii uniwersytetu, postrzeganej jako specyficzny rodzaj „self-leadership,” zgodnie z ramami prawnymi ustanowionymi przez konstytucję rumuńską i ustawę o szkolnictwie nr 84/1995, ponownie wydaną w 1999 r., przez inne ustawy, a także przez własne regulacje. CMU zgadza się z postanowieniami Deklaracji z Limy w sprawie wolności akademickiej i autonomii instytucji szkolnictwa wyższego (1988), Magna Charta uniwersytetów europejskich (Bolonia, 1988) i przestrzega Deklaracji Bolońskiej (1999).

Uniwersytet zarządzany jest przez Rektora, wspierany przez trzech wice-rektorów, dyrektor generalny ds. administracji i sekretariat generalny. Najważniejszym forum decyzyjnym jest Senat Uczelni, w którego skład wchodzi 28 członków (kadra pedagogiczna i przedstawiciele studentów), spotykających się w sesjach okresowych i stałych w kwestiach decyzyjnych.

Rada Administracyjna Uniwersytetu zapewnia sprawną administrację instytucji; do decyzji Rady Administracyjnej stosują się departamenty, wydziały, centra badawcze i służby uczelniane.

Strona: cmu-edu.eu


Danmar Computers LLC

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych, oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar Computers posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, wykorzystywanych główne w celach edukacyjnych. Pracownicy firmy mają doświadczenie w pracy nad projektami europejskimi, w tym w prowadzeniu badań i opracowywaniu materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb użytkowników. W przeciągu 15 lat działalności, Danmar Computers uczestniczył w realizacji ponad 50 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress i obecnie Erasmus+. W wielu projektach, firma Danmar Computers odpowiedzialna była za opracowanie i koordynowanie strategią upowszechniania. Firma jest autorem i dostawcą systemu do zarządzania projektami europejskimi AdminProject (adminproject.eu), często używanym w projektach. Działalność firmy oparta jest na dobrze ugruntowanej sieci współpracy z podmiotami krajowymi, w tym organizacjami szkoleniowo-doradczymi, szkołami, uniwersytetami, instytucjami publicznymi oraz firmami z sektora prywatnego, a także zagranicznymi – partnerami z różnych krajów UE. Misją Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

Strona: danmar-computers.com.pl

Finansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autora, a Komisja Europejska, ani Turecka Agencja Narodowa, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.

Proudly powered by WordPress | Theme: Freddo by CrestaProject.